Çerez Örnek
canlı destek

Projects

Projects

No

Project No

 Department

 Starting Date

Researcher

Subject

Ending Date

PROJECTS IN 2001

1

01 TDAE 001

Turkish Art Dpt.

10.07.2001

Prof. Dr. İnci Kuyulu
Res. Asst. Rüçhan Bubur

Kazakistan’daki İslami Dönem Yapıları

22.11.2007

             

PROJECTS IN 2003

 

3

 

03 TDAE 001

 

Turkish Art Dpt.

 

20.03.2003


Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy
Res. Asst. Ersel Çağlıtütüncügil

 

Azerbaycan’daki İslami Dönem Yapılarında Mimari Süsleme

 

22.11.2007

  PROJECTS IN 2005

 

4

 

05 TDAE 001

 

Turkish History Dpt.

 

05.05.2005

 

Doç. Dr. Turan Gökçe
Res. Asst. Bülent Akyay

Başlangıçtan Girit İsyanına Kadar Osmanlı-Yunan İlişkılerı (1830-1866)

 

11.02.2010

5

05 TDAE 002

Turkish History Dpt.

08.09.2005

Assoc. Prof. Dr. Turan Gökçe

XV Ve XVI. Yüzyıllarda Gümülcine Kazasının Sosyal ve İktisadi Yapısı

 11.02.2010

 

 

 

 

6

05 TDAE 003

Turkish Folklore Dpt.

15.09.2005

Prof. Dr. Metin Ekici
Asst. Prof. Dr. Mehmet Temizkan
Asst. Prof. Dr. Rabia Uçkun
Asst. Prof. Dr.  Muvaffak Duranlı
Lect. İzzzet Kocadağ
Res. Asst. Pınar Dönmez Fedakar
Res. Asst. Mustafa Gültekin
Res. Asst. Bülent Bayram
Res. Asst. Bahadır Tutu
Ulanbek Alimov
Burak Gökbulut 

İzmirde Yaşayan Aşıklar (Halk Şairlerı) Ve Aşıklık Geleneği

26.01.2009

PROJECTS IN 2006

7

06 TDAE 001

Turkish History Dpt.

11.05.2006

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ersan
Doktora Öğrencisi Beşir Mustafayev

 Ermenilerin Kuzey Azerbaycan Daki Faaliyetleri (1905-1920)

 03.06.2010

PROJECTS IN 2007

8

07 TDAE 001

Turkish Folklore Dpt.

21.05.2007

Prof. Dr. Fikret Türkmen
Res. Asst. Ferah Türker

Altay Türklerinin Efsaneleri (İnceleme-Metin)

26.04.2012

PROJECTS IN 2009

9

09 TDAE 001

Turkish Folklore Dpt.

20.04.2009

Prof. Dr. Alimcan İnayet

Res. Asst. Erhan Aktaş

Hakas Türkleri Destan Kahramanları Üzerine Bir Araştırma (inceleme Metin)

 

06.06.2013

10

09 TDAE 002

Turkish History Dpt.

20.04.2009

Asst. Prof. Dr. Ali Osman Demiral
Emre Aygün

Türk Tarihinin Kaynakları Olarak İskandinav Sagaları

26.04.2012

11

09 TDAE 003

Turkish History Dpt.

20.04.2009

Asst. Prof. Dr. Ali Osman Demiral

Bosnada Osmanlı Öncesi Türk İzlerinin Araştırılması

11.10.2012

12

09 TDAE 004

Turkish History Dpt.

20.04.2009

Asst. Prof. Dr. Abdullah Temizkan
Res. Asst. Muhammet Şen

Kırım Hanı 1.Selim Girayın Osmanlı-Lehistan İlişkilerindeki Rolü(1671-1702)

 02.10.2013

13

09 TDAE 005

Turkish World Litatures Dpt.

20.04.2009

Assoc. Prof. Dr. Ali Erol
M. S. Arbatlı

Kaysın Kuliyev Hayatı Sanatı Ve Şiirleri

29.11.2012

14

09 TDAE 007

Turkish Folklore Dpt.

10.09.2009

Prof. Dr. Metin Ekici
Asst. Prof. Dr. Pınar Dönmez Fedakar
Asst. Prof. Dr. Sıtkı Bahadır Tutu
Mustafa Gültekin
Deniz Özgökbel

Karagöz Öğreniyorum

09.02.2012

PROJECTS IN 2009

15

11 TDAE 001

Turkish Art Dpt.

05.05.2011

Doktora Öğr. Atakan Deligöz

Türk Dünyasında Tırnakla Çalınan Yaylı Çalgılar

05.05.2015

16

11 TDAE 002

Turkish History Dpt.

05.05.2011

Assoc. Prof. Dr. Abdullah TEMİZKAN

Res. Asst. Mertcan AKAN

Oryantalizm Bağlamında Kafkasyada Rus Sömürgeciliği

05.05.2015

17

11 TDAE 004

Turkish Foklore Dpt.

05.05.2011

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Prof. Dr. Turan GÖKÇE

Şima DOĞAN

Asst. Prof. Dr. Abdullah Temizkan
Asst. Prof. Dr. Pınar Fedakar
Asst. Prof. Dr. İbrahim Şahin
Asst. Prof. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Asst. Prof. Dr. Sıtkı Bahadır Tutu
Asst. Prof. Dr. Murat Ünal
Dr. Abdullah Manaz
Öğretim Görevlisi Mustafa Özbaş
Araş.Gör. Mertcan Akan
Araş.Gör. Gonca Kuzay Demir
Ana Kılıç
Betül Havva Yılmaz
Hamiteza Sohrabiubad

Kent Ve Seyyah: Evliya Çelebinin Gözüyle İzmir ve Çevresi

06.06.2013

  PROJECTS IN 2012

18

12 TDAE 001

Turkish Foklore Dpt.

26.04.2016

Prof. Dr. Alimcan İNAYET

Res. Asst. Ferah TÜRKER

Res. Asst. Vildan KOÇOĞLU

Res. Asst. Mertcan AKAN

Asst. Prof. Dr. Muvaffak DURANLI

Yasemin KOÇ

Seher ÖZKAN

Fatemeh MOHEBBİ

Taşkın İŞGÖREN

Azerbaycan, Türkmenistan ve İran Sahası Oğuz Türkleri Efsaneleri ile Anadolu Efsaneleri Arasındaki Ortak Kültürel Unsurlar

26.04.2016

19

12 TDAE 002

Turkish Folklore Dpt.

26.04.2012

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Bahar BİNGÖL

Makedonya Türklerince Söylenen Türküler Üzerine

02.10.2013

20

12 TDAE 003

Turkish Language and Dialects Dpt.

26.04.2012

Asst. Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN

Salih KÖSE

İzmir - Karaburun Yöresi Mikrotoponimleri Ve Dil İncelemesi

13.11.2014

PROJECTS IN 2013

23

13 TDAE 001

Social, Economic and Political Relations in Turkish World Dpt.

10.10.2013

Prof. Dr. Nadim MACİT

Asst. Prof. Dr. Yahya Kemal TAŞTAN

Küçük Buzul Çağının Büyük Anlatıcıları: Celali İsyanları Üzerine Sosyo-Politik Bir İnceleme

16.05.2017

24

13 TDAE 002

Turkish Art Dpt.

10.10.2013

Asst. Prof. Dr. Rüçhan BUBUR

Buket İlter ALPER

Makedonya Ve Kosova’da Osmanlı Dönemi Anıt Yapılarında Giriş Açıklıkları

10.10.2017

PROJECTS IN 2014

25

14 TDAE 001

Turkish Folklore Dpt.

26.06.2014

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Assoc. Prof. Dr. Muvaffak DURANLI

Asst. Prof. Dr. Rabia UÇKUN

Asst. Prof. Dr. Dr. Pınar FEDAKAR

Elif Serra ŞAMLIOĞLU

Hande Devrim KÜÇÜKEBE

Zaman Zaman İçinde: Somut Olmayan Kültürel Miras Masal Anlatıcıları Eğitimi Projesi

26.12.2015

26

14 TDAE

002

Turkish Folklore Dpt.

26.06.2014

Asst. Prof. Dr. Pınar FEDAKAR

Lecturer Huriye GÖNCÜOĞLU

Nükte DERDİÇOK

Kıyı Ege Kadın Balıkçı Folkloru

18.06.2015

27

14  TDAE 003

Turkish Literature Dpt.

26.06.2014

Assoc. Prof. Dr. Muvaffak DURANLI

Saha (yakut) Türklerinde “Balagan Kültürü”

29.12.2016

28

14 TDAE 004

Turkish Folklore Dpt.

26.06.2014

Prof. Dr. Alimcan İNAYET

Res. Asst. Özgür ÇELİK

Türk Kültüründe Kabak Kemane Üzerine Bir Araştırma

26.12.2017

29

14 TDAE 005

Social, Economic and Political Relations in Turkish World Dpt.

26.06.2014

Assoc. Prof. Dr. Abdullah TEMİZKAN

Asst. Prof. Dr. Yahya Kemal  TAŞTAN

Elçin SHAKİROV

Küresel Güç Denkleminde Avrasyacılığın Kafkasya Pratiği

25.10.2016

PROJECTS IN 2015

30

15 TDAE 001

Turkish World Literatures Dpt.

18.06.2015    

Prof. Dr. Ali EROL

Taşkın İŞGÖREN

Samed Vurgununun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

25.10.2016

31

15 TDAE 002

Turkish World Literatures Dpt.

18.06.2015

Asst. Prof. Dr. Ferah TÜRKER

Res. Asst. Şima DOĞAN

Ulbike ANARKULOVA

Manisa Salihliye Yerleşen Kazak Türklerinin Geleneksel Kültürü

18.12.2016

32

15 TDAE 003

Social, Economic and Political Relations in Turkish World Dpt.

18.06.2015

Asst. Prof. Dr. Yahya Kemal TAŞTAN

Assoc. Prof. Dr. Abdullah TEMİZKAN

Mülazım Hüseyin Hamid Beyin Hatıratına Göre I. Dünya Savaşında Narkin Adasındaki Esir Türkler

18.06.2017

33

15 TDAE 004

Turkish Language and Dialects Dpt.

18.06.2015

Dr. Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU

Tuva Türkçesinin Sözvarlığı-Fiiller Üzerine Bir İnceleme

18.12.2016

PROJECTS IN 2016

34

16 TDAE 001

Turkish Folklore Dpt.

07.06.2016

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Lecturer Fazıl ÖZDAMAR

İran Türkleri Köroğlu Anlatmalarının Tespiti, Derlenmesi ve Yazıya Geçirilmesi.

07.06.2019

35

16 TDAE 002

Turkish Folklore Dpt.

07.06.2016

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Lecturer Seçkin SARPKAYA

Tebriz Türk Masallarının Tespiti, Derlenmesi ve Yazıya Geçirilmesi.

07.06.2019

36

16 TDAE 003

Turkish History Dpt.

07.06.2016

Asst. Prof. Dr. Muhammet ŞEN

I.Petro’nun Avrupalı İki Fikir Babası: Patrick Leopold Gordon, Franz Lefort

07.06.2018

37

16 TDAE 004

Turkish History Dpt.

07.062016

Asst. Prof. Dr. Abdullah ÜSTÜN

Bir Germen, Bir Düşman ve Bir Tarih: lordanes ve De orige actibusque Getarum

07.06.2018

38

16 TDAE 005

Turkish Language and Dialects Dpt.

07.06.2016

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Adiye ŞİMŞEK

İskeçe İli Ağızları (İnceleme-Metinler-Dizin)

07.06.2018

39

16 TDAE 006

Turkish Language and Dialects Dpt.

06.12.2016

Asst. Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN

Ghadeer BAREM

Telafer Mikrotoponimleri ve Dil İncelemesi

06.12.2018

40

16 TDAE 007

Turkish Language and Dialects Dpt.

06.12.2016

Asst. Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN

Munise ÖNER

Aydın Dağları Toponimlerinde Animistik Düşüncenin Yansımaları

06.12.2018

 

 


Ege Üniversitesi

EGE UNIVERSITY