Çerez Örnek
canlı destek

Projeler

Projeler

Sıra No

 Proje No

 Anabilim Dalı

 Başlangıç tarihi

Yürütücü/Araştırmacı

Konu

Bitiş tarihi

2001 YILINA AİT PROJELER

1

01 TDAE 001

Türk Sanatı Abd.

10.07.2001

Prof. Dr. İnci Kuyulu
Arş. Gör. Rüçhan Bubur

Kazakistan’daki İslami Dönem Yapıları

22.11.2007

 

           

2003 YILINA AİT PROJELER

 

3

 

03 TDAE 001

 

Türk Sanatı Abd.

 

20.03.2003


Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy
Arş. Gör. Ersel Çağlıtütüncügil

 

 

Azerbaycan’daki İslami Dönem Yapılarında Mimari Süsleme

 

22.11.2007

 2005 YILINA AİT PROJELER

 

4

 

05 TDAE 001

 

Türk Tarihi Abd.

 

05.05.2005

 

Doç. Dr. Turan Gökçe
Arş. Gör. Bülent Akyay

 

Başlangıçtan Girit İsyanına Kadar Osmanlı-Yunan İlişkılerı (1830-1866)

 

11.02.2010

5

05 TDAE 002

Türk Tarihi Abd.

 

08.09.2005

Doç. Dr. Turan Gökçe

XV Ve XVI. Yüzyıllarda Gümülcine Kazasının Sosyal ve İktisadi Yapısı

 11.02.2010

 

 

 

 

6

05 TDAE 003

Türk Halk Bilimi Abd.

15.09.2005

Prof. Dr. Metin Ekici
Yard. Doç. Dr. Mehmet Temizkan
Yard. Doç. Dr. Rabia Uçkun
Yard. Doç. Muvaffak Duranlı
Uzman İzzzet Kocadağ
Araş. Gör. Pınar Dönmez Fedakar
Araş. Gör. Mustafa Gültekin
Araş. Gör. Bülent Bayram
Araş. Gör. Bahadır Tutu

Ulanbek Alimov
Burak Gökbulut 

İzmirde Yaşayan Aşıklar (Halk Şairlerı) Ve Aşıklık Geleneği

26.01.2009

2006 YILINA AİT PROJELER

7

06 TDAE 001

Türk Tarihi Abd.

11.05.2006

Doç. Dr. Mehmet Ersan
Doktora Öğrencisi Beşir Mustafayev

 Ermenilerin Kuzey Azerbaycan Daki Faaliyetleri (1905-1920)

 03.06.2010

2007 YILINA AİT PROJELER

8

07 TDAE 001

Türk Halk Bilimi Abd.

21.05.2007

Prof. Dr. Fikret Türkmen
Arş. Gör. Ferah Türker

Altay Türklerinin Efsaneleri (İnceleme-Metin)

26.04.2012

 

2009 YILINA AİT PROJELER

9

09 TDAE 001

Türk  Halk Bilimi Abd.

20.04.2009

Prof. Dr. Alimcan İnayet

Arş. Gör. Erhan Aktaş

Hakas Türkleri Destan Kahramanları Üzerine Bir Araştırma (inceleme Metin)

 

06.06.2013

10

09 TDAE 002

Türk Tarihi Abd.

20.04.2009

Yard. Doç. Dr. Ali Osman Demiral
Yüksek Lisan Öğrencisi Emre Aygün

Türk Tarihinin Kaynakları Olarak İskandinav Sagaları

26.04.2012

11

09 TDAE 003

Türk Tarihi Abd.

20.04.2009

Yard. Doç. Dr. Ali Osman Demiral
 

Bosnada Osmanlı Öncesi Türk İzlerinin Araştırılması

11.10.2012

12

09 TDAE 004

Türk Tarihi Abd.

20.04.2009

Yar. Doç. Dr. Abdullah Temizkan
Arş. Gör. Muhammet Şen

Kırım Hanı 1.Selim Girayın Osmanlı-Lehistan İlişkilerindeki Rolü(1671-1702)

 02.10.2013

13

09 TDAE 005

Türk Dünyası Edebiyatları Abd.

20.04.2009

Doç. Dr. Ali Erol
Doktora Öğrencisi M. S. Arbatlı

Kaysın Kuliyev Hayatı Sanatı Ve Şiirleri

29.11.2012

14

09 TDAE 007

Türk Halk Bilimi Abd.

10.09.2009

Prof. Dr. Metin Ekici
Yard. Doç. Dr. Pınar Dönmez Fedakar
Yard. Doç. Dr. Sıtkı Bahadır Tutu

Mustafa Gültekin
Deniz Özgökbel

 

Karagöz Öğreniyorum

09.02.2012

2011 YILINA AİT PROJELER

15

11 TDAE 001

Türk Sanatı

A.B.D.

05.05.2011

Doktora Öğr. Atakan Deligöz

Türk Dünyasında Tırnakla Çalınan Yaylı Çalgılar

05.05.2015

16

11 TDAE 002

Türk Tarihi

A.B.D.

05.05.2011

Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN

Araş. Gör. Mertcan AKAN

Oryantalizm Bağlamında Kafkasyada Rus Sömürgeciliği

05.05.2015

17

11 TDAE 004

Türk Halk Bilimi

A.B.D.

05.05.2011

Prof.Dr. Metin EKİCİ

Prof.Dr. Turan GÖKÇE

Şima DOĞAN

Yar.Doç.Dr. Abdullah Temizkan
Yar.Doç.Dr. Pınar Fedakar
Yar.Doç.Dr. İbrahim Şahin
Yar.Doç.Dr. Ersel Çağlıtütüncigil
Yar.Doç.Dr. Sıtkı Bahadır Tutu
Yar.Doç.Dr. Murat Ünal
Dr. Abdullah Manaz
Öğretim Görevlisi Mustafa Özbaş
Araş.Gör. Mertcan Akan
Araş.Gör. Gonca Kuzay Demir
Ana Kılıç
Betül Havva Yılmaz
Hamiteza Sohrabiubad

Kent Ve Seyyah: Evliya Çelebinin Gözüyle İzmir ve Çevresi

06.06.2013

 2012 YILINA AİT PROJELER

18

12 TDAE 001

Türk Halk Bilimi

A.B.D.

26.04.2016

Prof. Dr. Alimcan İNAYET

Araş. Gör. Ferah TÜRKER

Araş. Gör. Vildan KOÇOĞLU

Araş. Gör. Mertcan AKAN

Yard. Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

Y.L. Öğrencisi Yasemin KOÇ

Y.L. Öğrencisi Seher ÖZKAN

Y.L. Öğrencisi Fatemeh MOHEBBİ

Doktora Öğrencisi  Taşkın İŞGÖREN

Azerbaycan, Türkmenistan ve İran Sahası Oğuz Türkleri Efsaneleri ile Anadolu Efsaneleri Arasındaki Ortak Kültürel Unsurlar

26.04.2016

19

12 TDAE 002

Türk Halk Bilimi

A.B.D.

26.04.2012

Prof.Dr. Metin EKİCİ

Bahar BİNGÖL

Makedonya Türklerince Söylenen Türküler Üzerine

02.10.2013

20

12 TDAE 003

Türk Dili ve Lehçeleri

A.B.D

26.04.2012

Yard. Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN

Salih KÖSE

İzmir - Karaburun Yöresi Mikrotoponimleri Ve Dil İncelemesi

13.11.2014

2013 YILINA AİT PROJELER

23

13 TDAE 001

Sosyal-Siyasal-Ekonomik İlişkiler A.B.D.

10.10.2013

Prof. Dr. Nadim MACİT

Yard. Doç. Dr. Yahya Kemal TAŞTAN

Küçük Buzul Çağının Büyük Anlatıcıları: Celali İsyanları Üzerine Sosyo-Politik Bir İnceleme

16.05.2017

24

13 TDAE 002

Türk Tarihi

A.B.D.

10.10.2013

Yard. Doç. Dr. Rüçhan BUBUR

Doktora Öğrencisi Buket İlter ALPER

Makedonya Ve Kosova’da Osmanlı Dönemi Anıt Yapılarında Giriş Açıklıkları

10.10.2017

 

2014 YILINA AİT PROJELER

25

14 TDAE 001

Türk Halk Bilimi

A.B.D.

26.06.2014

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

Yard. Doç. Dr. Rabia UÇKUN

Yard. Doç.Dr. Pınar FEDAKAR

Elif Serra ŞAMLIOĞLU

Hande Devrim KÜÇÜKEBE

Zaman Zaman İçinde: Somut Olmayan Kültürel Miras Masal Anlatıcıları Eğitimi Projesi

26.12.2015

26

14 TDAE

002

Türk Halk Bilimi

A.B.D.

26.06.2014

Yard. Doç. Dr. Pınar FEDAKAR

Öğr. Gör. Huriye GÖNCÜOĞLU

Nükte DERDİÇOK

Kıyı Ege Kadın Balıkçı Folkloru

18.06.2015

27

14  TDAE 003

Türk Dünyası Edebiyatları

A.B.D.

26.06.2014

Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

Saha (yakut) Türklerinde “Balagan Kültürü”

29.12.2016

28

14 TDAE 004

Türk Halk Bilimi ABD

26.06.2014

Prof. Dr. Alimcan İNAYET

Araş. Gör. Özgür ÇELİK

Türk Kültüründe Kabak Kemane Üzerine Bir Araştırma

26.12.2017

29

14 TDAE 005

Sosyal-Soysal-Ekonomik İlişkiler

A.B.D.

26.06.2014

Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN

Yard. Doç.Dr. Yahya Kemal  TAŞTAN

Elçin SHAKİROV

Küresel Güç Denkleminde Avrasyacılığın Kafkasya Pratiği

25.10.2016

2015 YILINA AİT PROJELER

30

15 TDAE 001

Türk Dünyası Edebiyatları

A.B.D.

18.06.2015    

Prof. Dr. Ali EROL

Taşkın İŞGÖREN

Samed Vurgununun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

25.10.2016

31

15 TDAE 002

Türk Dünyası Edebiyatları

A.B.D.

18.06.2015

Yard. Doç. Dr. Ferah TÜRKER

Raş. Gör. Şima DOĞAN

Ulbike ANARKULOVA

Manisa Salihliye Yerleşen Kazak Türklerinin Geleneksel Kültürü

18.12.2016

32

15 TDAE 003

Sosyal-Siyasal-Ekonomik İlişkiler

A.B.D.

18.06.2015

Yard. Doç. Dr. Yahya Kemal TAŞTAN

Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN

Mülazım Hüseyin Hamid Beyin Hatıratına Göre I. Dünya Savaşında Narkin Adasındaki Esir Türkler

18.06.2017

33

15 TDAE 004

Türk Dili ve Lehçeleri

A.B.D.

18.06.2015

Dr. Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU

Tuva Türkçesinin Sözvarlığı-Fiiller Üzerine Bir İnceleme

18.12.2016

2016 YILINA AİT PROJELER

34

16 TDAE 001

Türk Halk Bilimi

A.B.D.

07.06.2016

Prof. Dr. Metin EKİCİ

Okt. Fazıl ÖZDAMAR

İran Türkleri Köroğlu Anlatmalarının Tespiti, Derlenmesi ve Yazıya Geçirilmesi.

07.06.2019

35

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ