canlı destek
I. Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu Duyurusu

 

I.ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

I. International Symposium on Turkish Language and Literatures Studies in the Balkans 

 

(20-21. 05. 2021)

[Balkanlarda Türk dili ve edebiyatı konularında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, ilgili alanda gerçekleştirilen akademik çalışmaların genel durumunu değerlendirmeyi, uzmanların değerlendirmesine sunmayı, bu alanda çalışan diğer bilim insanları ile söz konusu alandaki son güncel çalışmaları buluşturmayı ve gelecek planlamalarını amaçlayan ULUSLARARASI-MÜZAKERELİ bilimsel bir faaliyettir.]

        

Sempozyum Hakkında

Türkçe, Balkanlarda muhtevadan dil özelliklerine kadar kendine has bir edebiyat dili olarak varlığını sürdüregelmiştir. Ancak hem zaman hem de mekân olarak bu denli köklü ve geniş bir dil-edebiyat faaliyetinin akademik çalışmalara yeterince konu edildiğini, hak ettiği akademik ilgiyi gördüğünü söylemek ne yazık ki mümkün değildir. “Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu” bu alandaki eksikliklerin tespiti ve giderilmesine katkıda bulunmak için, davetli bilim insanlarının iştirak edeceği bir ihtisas sempozyumu olarak planlanmıştır. Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, Balkan Türklerinin Türk dili faaliyetleri ve edebî üretimleri alanında düzenlenecek ve söz konusu sahadaki çalışmaların desteklenmesi ve bilimsel bir nitelikte tanınması amacına hizmet edecektir.

Sempozyum, her biri Balkanlarda Türk dili ve edebiyatı araştırmaları alanında uzmanlaşmış olan bilim kurulu üyeleri ve Balkan ülkelerindeki saygın Türkoloji bölümlerinden paydaşları ile uluslararası bir nitelikte gerçekleştirilecektir. Sempozyum programında, gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında “Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı” konusunda öne çıkan Türkoloji çevreleri ile müzakereli yuvarlak masa çalışmalarını kapsayan bir işbirliği amaçlanırken aynı zamanda alanın genç ve yeni araştırmacılarına bilimsel çalışmalarını bilim dünyası ile paylaşmaları noktasında  akademik bir platform oluşturmak hedeflenmektedir. Bütün bu hedef ve ilkelere bağlı olarak bizlere yardımcı olan/olacak her Balkan araştırmacısına şimdiden teşekkür ederiz. Sempozyumun ortaya koyacağı sonuçları ile Balkanlarda Türk dili ve edebiyatı araştırmalarına uzun yıllar katkı sunması temel beklentimizdir. DAVETLİ saygın bilim insanlarımızı, konuya ilgi duyan araştırmacılarla buluşturmaktan memnuniyet duyacağız.

 

Kapsam

Balkan Türklerinin (Batı Trakya, Bulgaristan, Gagauzyeri, Kosova, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan vb.) ve Bosna Hersek, Arnavutluk ve diğer bölgelerdeki toplulukların Türk dili ve edebiyatı faaliyetlerini konu alan çalışmalar sempozyumun inceleme ve değerlendirme alanındadır. Osmanlı öncesi, Osmanlı dönemi ve Osmanlı sonrası sürecinde Balkan topraklarının kendi dillerinden Türk dili ve onun ürün sahası Türk edebiyatı çalışmaları sempozyumda yer alacak bildirilerin kapsam alanındadır. Söz konusu edebî çalışmalar; eski/yeni Türk dili, halk edebiyatı, klasik edebiyat ve çağdaş edebiyat alanında olabilecektir.


Balkan Türklerinin dil ve edebiyat faaliyetleri, Türk Dünyasının diğer bölgelerindeki Türk edebiyatlarından farklı olarak belli bir devlet ve akademi desteğinden yoksundur. Bu noktada Balkan topraklarıyla zengin tarihî ve kültürel bağları olan Türkiye önemli bir rol üstlenmiştir. Son yıllarda özellikle Balkan Türkleri hakkındaki araştırmalarda görülen artış; bu çalışmaların belli bir akademik seviyede ve bilimsel çerçevede yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. 1. Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, Balkan Türklerinin doğrudan Türk dili faaliyetleri ve edebî üretimleri alanında gerçekleştirilecek ilk bilimsel etkinliktir. Bu itibarla sempozyum, söz konusu sahadaki çalışmaların desteklenmesi ve bilimsel bir nitelik ve tanınırlık kazanması amacıyla planlanmış bir organizasyondur.

 

Amaç

I. Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, alanındaki akademik etkileşimli etkinlik ihtiyacını gidermek amacıyla bir ihtisas sempozyumu olarak, Balkanlarda Türk dili ve edebiyatı konulu akademik çalışmaları, ilgili alanın akademisyenlerinin değerlendirmesine sunmak ve yine bu alanda çalışan diğer bilim insanları ile söz konusu çalışmalarla buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu “ana” amaç doğrultusunda etkinliğin orta ve uzun vadeli amaçlarını şu maddelerde özetleyebiliriz:

 

  1. Çevrimiçi formatıyla başlayan etkinliği ilerleyen süreçte E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları bünyesinde yüz yüze formatta gerçekleştirmek.
  2. Sempozyumda sunulan ve son şekli verilen bildirileri e-kitap halinde yayınlamak.
  3. Belli konu ve bölgeler özelinde spesifik sempozyum oturumlarının oluşturulmasıyla Balkanlarda Türk dili edebiyatları alanındaki çalışmaların derinlemesine incelenmesini sağlamak.
  4. Balkan ülkelerinde Türk dili ve edebiyatı alanında yapılan akademik çalışmalar konusunda bilim kamuoyu çevrelerinde farkındalık oluşturmak.
  5. “Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı” alanının kuramsal ve yöntemsel gelişmesine katkı sağlayacak her türlü bilimsel çalışmanın Balkan Türkoloji çevrelerinden bilim insanlarının katılacağı yuvarlak masa toplantısı ile değerlendirilmesini ve bu suretle geleceğe dair bir projeksiyon ortaya konulmasını sağlamak.
  6. Balkanlarda Türk dili ve edebiyatı alanında bir köprü görevi görecek çalışmaların ve araştırmaların yayımlanmasına, tanıtılmasına, yaygınlaşmasına ve hedef okur zümreleriyle buluşmasına katkı sağlamak.

 

Düzenleme Kurulu

Başkan Prof. Dr. Mehmet TEMİZKAN (Ege Üniversitesi)

Eş Başkan Doç. Dr. Atıf AKGÜN (Ege Üniversitesi)

Doç. Dr. Alpay İĞCİ (Uşak Üniversitesi Balkan Ülkeleri Arş. ve Uyg. Merkezi)

Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ (Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uyg. ve Arş. Merkezi)

Doç. Dr. Gonca KUZAY DEMİR (İzmir Demokrasi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uyg. ve Arş. Merkezi)

Prof. Dr. Ali EROL (Ege Üniversitesi)

Doç. Dr. Muvaffak DURANLI (Ege Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ferah TÜRKER (Ege Üniversitesi)

Arş. Gör. Şima DOĞAN (Ege Üniversitesi)

 

Onur Kurulu

Prof. Dr. Necdet BUDAK (Ege Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Nadim MACİT (E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü)

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Ens. Kurucu Müdürü)

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Agiemin BAUBEC (Bükreş Ü.)

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN (Trakya Ü.)

Prof. Dr. Alena CATOVİÇ (Saraybosna Ü.)

Prof. Dr. Arif AGO (Emekli)

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Kırıkkale Ü.)

Prof. Dr. Bülent BAYRAM (Kırklareli Ü.)

Prof. Dr. Cihan ÖZDEMİR (Bilecik Şeyh Edebali Ü.)

Prof. Dr. Edina SOLAK (Zenica Ü.)

Prof. Dr. Ekrem ÇAVUŞEVİÇ (Zagreb Ü.)

Prof. Dr. Fadıl HOCA (Makedonya Vizyon Ü.)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Ü.)

Prof. Dr. Hamdi HASAN(Emekli)

Prof. Dr. Haşim AKİF (Şumnu Ü.)

Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH (Erciyes Ü.)

Prof. Dr. Hüseyin MEVSİM (Ankara Ü.)

Prof. Dr. İrfan MORİNA (Priştine Ü.)

Prof. Dr. İrina SARAİVANOVA (Kliment Ohridski Ü.)

Prof. Dr. Lindita XHANARI LATIFI (Tiran Ü.)

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK (İştip Gotse Delçev Ü.)

Prof. Dr. M. Dursun ERDEM (Uluslararası Balkan Ü.)

Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL (Muğla Ü.)

Prof. Dr. Melahat PARS (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Ü.)

Prof. Dr. Mirjana TEODOSIJEVIĆ (Belgrad Ü.)

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (Erciyes Ü.)

Prof. Dr. Mustafa BALCI (İstanbul Ü.)

Prof. Dr. Mustafa İSEN

Prof. Dr. Nedret MAHMUT (Köstence Ü.)

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Erciyes Ü.)

Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ (BAL-TAM/Kosova)

Prof. Dr. Oktay AHMED (Üsküp Kiril Metodiy Ü.)

Prof. Dr. Rıdvan CANIM (Trakya Ü.)

Prof. Dr. Salih OKUMUŞ (Priştine Ü.)

Prof. Dr. Sevim PİLİÇKOVA (Emekli)

Prof. Dr. Suzana CANHASİ (Priştine Ü.)

Prof. Dr. Tacida HAFIZ (BAL-TAM/Kosova)

Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU (Gazi Ü.)

Prof. Dr. Yusuf HAMZAOĞLU (Emekli)

Prof. Dr. Zeynep ZAFER (Ankara Ü.)

Doç. Dr. Aktan AGO (Makedonya Halkbilim Enstitüsü)

Doç. Dr. Atilla JORMA (Uluslararası Balkan Ü.)

Doç. Dr. Eva CSAKI (Pazmany Peter Katolik Ü.)

Doç. Dr. Ergin JABLE (Priştine Ü.)

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET (Trakya Ü.)

Doç. Dr. İrina DRİGA (Ukrayna Bilimler Akademisi)

Doç. Dr. Liubovi CİMPOEŞ (Hitit Ü.)

Doç. Dr. Meryem SALİM (Şumnu Ü.)

Doç. Dr. Nuran MALTA MUHAXHERİ (Priştine Ü.)

Doç. Dr. Neriman HASAN (Köstence Ovidius Ü.)

Doç. Dr. Ömer AKSOY (Trakya Ü.)

Doç. Dr. Özlem Demirel DÖNMEZ (İnönü Ü.)

Doç. Dr. Recai ÖZCAN (Düzce Ü.)

Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA (Sakarya Ü.)

Doç. Dr. Sibel BAYRAM (Düzce Ü.)

Doç. Dr. Terane Turan REHİMLİ (Az. Pedogoji Ü.)

Doç. Dr. Tuba Işınsu İSEN (TOBB Ü.)

Doç. Dr. Tudora ARNAUT (Kiev Taras Şevçenko Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir HAYBER (Gazi Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAÇKESEN (S. Zaim Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Albana TAHIRI (Tiran Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Harun BEKİR (Filibe Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZBAY (Gazi Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Melinda BOTALIĆ (Tuzla Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Menent ŞÜKRİYEVA (Şumnu Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Rana GÜREL (Gazi Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Nevriye ÇUHADAR (Şumnu Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan GÜNEŞ (Muş Alparslan Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Ozaj SULİMAN (M. Kemal Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Selma SOL (Trakya Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Ünal ŞENEL (Kâtip Çelebi Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Vejdi HASAN (Şumnu Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Zehra KADERLİ (Hacettepe Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Zeki GÜREL (Gazi Ü.)

Öğr. Gör. Dr. Güllü KARANFİL (İ. Aydın Ü.)

Öğr. Gör. Dr. Gözde ÖZLEM (Uludağ Ü.)

Öğr. Gör. Cuneys NURESKİ (Trakya Ü.)

Öğr. Gör. Emine HALİL (Emekli)

Öğr. Gör. Feyyaz SAĞLAM (Dokuz Eylül Ü.)

 

 

 

 

 

 

NOT: Sempozyum programı kısa bir süre içerisinde sayfamızdan duyurulacaktır.

 

İLETİŞİM

Doç. Dr. Atıf AKGÜN

Ege Üniversitesi

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı

E-posta: egebaltes2021@gmail.com

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ