Çerez Örnek
canlı destek
III. ULUSLARARASI SOĞUK SAVAŞ SONRASI SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASAL GELİŞMELER BAĞLAMINDA GÜNEY KAFKASYA SEMPOZYUMU

III. ULUSLARARASI SOĞUK SAVAŞ SONRASI SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASAL GELİŞMELER BAĞLAMINDA GÜNEY KAFKASYA SEMPOZYUMU (ÇAĞRI METNİ)

 

 

Saygıdeğer Bilim İnsanları,

Tarihin her döneminde farklı medeniyetlerin hâkimiyet mücadelelerine tanıklık etmiş olan Güney Kafkasya bölgesi, Doğu Avrupa, Batı Asya ve Ortadoğu arasında yer alan kadim bir medeniyet köprüsüdür. Güney Kafkasya’daki tarihî kırılma 19. yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşmiştir. Kaçar Hanedanı ve Osmanlı Devleti ile mücadele eden Rus Çarlığı, aynı zamanda bölgede etkin bir rol üstlenmek isteyen Britanya İmparatorluğu gibi ülkeler ile de rekabete girmiştir. Mücadelenin sonunda galip gelen Rus Çarlığı, 1991 yılına kadar bölgede hâkimiyetini sürdürmüştür. Stratejik konumunun yanı sıra zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olan Güney Kafkasya, yıllar içinde SSCB’nin çıkarları açısından daha büyük önem arz eder hâle gelmiştir. Bu sebeple Azerbaycan Türkleri ile ortak tarihî ve kültürel bağları olan Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, bölgede nüfuzunu arttırmak isteyen diğer küresel güçler SSCB’nin engellerine takılmış; Soğuk Savaş süreci boyunca bölgede kimi zaman açık, kimi zaman ise kapalı olarak büyük mücadeleler yaşanmıştır.

 SSCB’nin dağılması neticesinde Azerbaycan ile tarihî ve kültürel bağları olan Türkiye başta olmak üzere pek çok siyasî güç, bölgedeki devletlerle sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerini arttırma yoluna gitmiştir. Bu süreçte Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgali sonucu ortaya çıkan Azerbaycan-Ermenistan gerginliği ve Gürcistan-Rusya mücadelesi bölgedeki gerginliği arttırmıştır. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ortaklaşa yürüttüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı, BTC demiryolu gibi girişimler, bölgedeki potansiyelin artışı için yeni imkânlar yaratmıştır. 27 Eylül -10 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen II. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ın askerî ve diplomatik zafer kazanması bölgesel dengeleri değiştirmiş ve bu durum bölgedeki devletler için yeni fırsat ve tehlikeler yaratmıştır.

Yukarıda belirtilen tarihî ve güncel hususlara binaen enstitümüz, Azerbaycan Gümrük Akademiyası ve Hazar Üniversitesi iş birliğiyle Güney Kafkasya’da yaşanan son gelişmelere dikkat çekmek ve konuları bilimsel bir platformda ele almak amacıyla sempozyum düzenleme kararı almıştır “III. Uluslararası Soğuk Savaş Sonrası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Gelişmeler Bağlamında Güney Kafkasya Sempozyumu 23-24 Kasım 2023 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecektir. Sempozyum bünyesinde ele alınacak ana başlıklar şöyle sıralanabilir:

 • Güney Kafkasya ve Türk Dünyası,
 • Bölgede Sosyal ve Kültürel Gelişmeler,
 • Bölgesel Antlaşmalar ve İhtilaflar,
 • Güney Kafkasya’nın Gelişiminde Ekonomik Fırsatlar,
 • Bölgedeki Göç ve Sosyal Uyum Politikaları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Diasporalar,
 • Devletlerarası Enerji Politikaları,
 • Güvenlik Meselesi ve Askeri İş Birlikleri
 • Güney Kafkasya’da Kültürel Mirasın Korunması,
 • Güney Kafkasya’nın Geleceğinde Riskler ve Fırsatlar,
 • Bölgedeki İktisadi Kalkınma Politikaları ve Büyüme Stratejileri,
 • Güney Kafkasya’da Kamu Yönetimi ve Kamu Ekonomisi,
 • II. Karabağ Savaşı ve Sonuçları,
 • Küresel Gerginliğin Güney Kafkasya’ya Etkileri,
 • Uluslararası Örgütler ve Güney Kafkasya,
 • Güney Kafkasya’da “Öteki” Problemi ve Çözüm Önerileri,
 • Yeni Dünya Düzeni ve Güney Kafkasya

Sempozyuma sizleri davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Davetimizi kabul etmeniz hâlinde bildirinizin özetini, ekteki formata uygun olacak şekilde sempozyumguneykaf@outlook.com e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir. Özet bildirilerin son gönderim tarihi 31 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir. Bildirilerin “Bildiri Yazım Kılavuzumuza” uygun şekilde hazırlanması önemle rica olunur. “Bildiri Yazım Kılavuzuna” uygun hazırlanmayan bildiriler kabul edilemeyecektir. Gönderilen bildiriler “Sempozyum Hakem Kurulu” tarafından değerlendirilecek ve kabul edilen bildiriler için yazarlarına e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Sempozyum sonrasında, seçilen bildirilerin uluslararası bir yayınevi tarafından yayımlanacak kitap bünyesinde değerlendirilmesi planlanmaktadır.

 

Saygılarımızla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Vefa KURBAN

Ege Üniversitesi

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

 

 

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE SOUTH CAUCASIA IN THE CONTEXT OF SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL PROGRESS IN THE POST-COLD WAR ERA  (CALL FOR PAPERS)

 

Esteemed Scholars,

South Caucasia region, which has witnessed the domination struggles of different civilizations in every period of history, is an ancient civilization bridge located between Eastern Europe, Western Asia, and the Middle East. The historical turning point in South Caucasia occurred in the first quarter of the 19th century. The Russian Empire, which struggled with the Qajar Dynasty and the Ottoman Empire, also competed with countries such as the British Empire that wanted to play an effective role in the region. At the end of the struggle, the victorious Russian Empire maintained its dominance in the region until 1991. In addition to its strategic location, South Caucasus, with its rich underground and surface resources, became more important for the interests of the USSR over the years. As a consequence of that, other global powers, especially Turkey, which has common historical and cultural ties with Azerbaijani in the region, have been blocked by the USSR in their attempts to increase their influence in the region. There have been major struggles in the region, sometimes openly or sometimes covertly, during the Cold War period.

As a result of the collapse of the USSR, many political powers, especially Turkey, which has historical and cultural ties with Azerbaijan, have taken the path of increasing their social, economic, and cultural relations with the states in the region. During this process, the Azerbaijan-Armenia conflict that emerged as a result of the occupation of Karabakh by Armenia and the Georgia-Russia struggle have increased the tension in the region. Initiatives such as the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline and the BTC railway, which Turkey, Azerbaijan, and Georgia jointly carried out, have created new opportunities for increased potential in the region. The military and diplomatic victory of Azerbaijan in the Second Karabakh War, which took place between September 27 and November 10, 2020, has changed the regional balances and created new opportunities and risks for the states in the region.

Based on the historical and current issues mentioned above, the Institute of Turkic World Studies at Ege University has decided to organize a symposium in collaboration with Academy of the State Customs Committee from Azerbaijan and Khazar University to draw attention to the latest developments in South Caucasus and to discuss them on a scientific platform. The "III. International Symposium on the South Caucasia in the Context of Social, Economic and Political Progress in the Post-Cold War Era” will be held online on November 23-24, 2023. The main topics to be discussed within the symposium can be listed as follows:

 

• South Caucasia and Turkic World,

• Social and Cultural Developments in the Region,

• Regional Treaties and Conflicts,

• Economic Opportunities for the Development of South Caucasia,

• Migration and Social Integration Policies in the Region,

• Civil Society Organizations and Diasporas,

• Inter-State Energy Policies,

• Security Issues and Military Cooperations,

• Preservation of Cultural Heritage in South Caucasia,

• Risks and Opportunities in the Future of South Caucasia,

• Economic Development Policies and Growth Strategies in the Region,

• Public Administration and Public Economy in South Caucasia

• The Second Nagorno-Karabakh War and Its Consequences,

• Global Tensions and Their Effects on South Caucasia,

• International Organizations and South Caucasia,

• The Problem of "Otherness " in South Caucasia and Solutions,

• New World Order and the South Caucasia,

 

We are delighted and honored to invite you to the symposium. If you accept our invitation, you need to send us the abstract of your proceedings in accordance with the attached format via email (sempozyumguneykaf@outlook.com) . The final submission date for proceedings is set for October 31, 2023. It is strongly recommended that the proceedings are prepared in accordance with our "Announcement Writing Guide". Proceedings that are not prepared in accordance with the "Announcement Writing Guide" will not be accepted. The "Symposium Referee Board" will evaluate the proceedings and the authors of the accepted proceedings will be informed via email. After the symposium, the selected proceedings are planned to be published within the book by an international publishing house.

Sincerely yours,

 

On behalf of Syposium Organizing Committee

 

Prof. Dr. Vefa KURBAN

Ege University

Institute of Turkic World Studies

Head of Social, Economical and Political Relations Department in Turkic World

 

 

III. ULUSLARARASI SOĞUK SAVAŞ SONRASI

SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASAL GELİŞMELER BAĞLAMINDA

GÜNEY KAFKASYA SEMPOZYUMU

 

ONUR KURULU

 

Prof. Dr. Necdet BUDAK

(Ege Üniversitesi Rektörü)

 

Qulu NOVRUZOV

(Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Rəisi)

 

Doç. Dr. İrade HALİLOVA

(Hazar Üniversitesi Rektörü)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Nadim MACİT (Başkan)
(Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü)

Prof. Dr. Vefa KURBAN (Eş Başkan)
(Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih SANSAR (Üye)
(Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hamit ÖZMAN (Üye)
(Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Arş. Gör. Seçil ÖRAZ BEŞİKÇİ (Üye)
(Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Elemanı)

Arş. Gör. Recep Efe ÇOBAN (Üye)
(Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Elemanı)

 

 

SEKRETERYA

Arş. Gör. Seçil ÖRAZ BEŞİKÇİ

Arş. Gör. Recep Efe ÇOBAN

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdullah ÖZDEMİR (Türkiye)

Prof. Dr. Aleksandr DRUZHININ (Rusya)

Prof. Dr. Ali ASKER (Azerbaycan)

Prof. Dr. Aydın İBRAHİMOV (Azerbaycan)

Prof. Dr. Cemile NAMAZOVA (Azerbaycan)

Prof. Dr. Çengiz İSMAİLOV (Azerbaycan)

Prof. Dr. Elena BESOLOVA (Rusya, Kuzey Osetya)

Prof. Dr. Guram MARKHULİA(Gürcistan)

Prof. Dr. Gülzade SHAKULIKOVA (Kazakistan)

Prof. Dr. İgor KRYUCHKOV (Rusya)

Prof. Dr. Nadim MACİT (Türkiye)

Prof. Dr. Saynur DERMAN (Türkiye)

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL (Azerbaycan)

Prof. Dr. Vefa KURBAN (Türkiye)

Doç.Dr. Beşir MUSTAFAYEV (Türkiye)

Doç. Dr. Elnur AĞAYEV (KKTC)

Doç. Dr. Elza SAMEDLİ (Azerbaycan)

Doç. Dr. Gül ŞEN (Almanya)

Doç. Dr. Güntekin NACAFLİ (Azerbaycan)

Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA (Azerbaycan)

Doç. Dr. İslam HÜSEYNOV (Azerbaycan)

Doç. Dr. İsmayıl AĞAKİŞİYEV (Rusya)

Doç. Dr. Lacın ABIŞLI (Azerbaycan)

Doç. Dr. Nazim CAFERSOY (Azerbaycan)

Doç. Dr. Nigar MASUMOVA (Rusya)

Doç. Dr. Svetlana SHABALINA (Rusya)

Doç. Dr. Telman NUSRETOĞLU (Azerbaycan)

Doç.Dr. Marziye MEMMEDLİ (Azerbaycan)

Doç. Dr. Roza ARAZOVA (Azerbaycan)

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih SANSAR (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Hamit ÖZMAN (Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Bayram QULİYEV (Azerbaycan)

Dr. Öğr. Üyesi Marina LOMONOSOVA (Rusya)

Dr. Öğr. Üyesi Omid SHOKRI KALEHSAR (ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Sara CROMBACH (Hollanda)

Dr. Öğr. Üyesi Söhrab MUSTAFAYEV (Azerbaycan)

Dr. Öğr. Üyesi Yaroslav PYLYPCHUK (Ukrayna)

Dr. Babek ABBASOV (Azerbaycan)

Dr. Cemile HASANOVA (Azerbaycan)

Dr. Elvin ALİRZAYEV (Azerbaycan)

Dr. Gülben MAT (Türkiye)

Dr. Gülim ŞADİYEVA (Kazakistan)

Dr. Hakim AZİZOV (Azerbaycan)

Dr. Kamala NACAFOVA (Azerbaycan)

Dr. Mehdi SALİMOV (Azerbaycan)

Dr. Zoltan EGERESİ (Macaristan)

 

Örnek Format (Sample Format)

Yazım Rehberi ve Kuralları (Writing Rules and Guidelines)

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ